Konya Ceza Avukatı - Av. Gülnur Coşkun

Konya Ceza Avukatı

Avukatlık mesleği serbest bir meslektir. Avukatlar hakkındaki yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu ‘nda yer alır. Avukatlık bir kamu hizmetidir. Türkiye ‘de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Dolayısıyla aslında ” konya ceza avukatı ” , ” konya ağır ceza avukatı ” gibi tabirler de gerçeği yansıtmamaktadır. Fakat meslektaşlar arasında tercih edilen dava çeşitleri ya da dosya yoğunluğunun bulunduğu alanlardan dolayı halk arasında ”konya ceza avukatı” , ”konya ağır ceza avukatı” gibi tabirler yaygınlaşmıştır.

Esasen Türkiye ‘de her avukat her alanda dosya alabilmekte ve takibini yapabilmektedir. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmadığı gibi aynı şekilde yalnızca belli bir alana ait dosyaların takibini yapmak isteyen meslektaşların diğer alanlardan dosya almasının zorunlu olmadığı söylenebilir. Hizmetlerimiz bölümünden bizimde hangi alanlarda hizmet verdiğimizi öğrenebilirsiniz.

Ceza davaları, hukuk davalarından farklıdır. Dolayısıyla ceza avukatı, ağır ceza avukatının görevleri de hukuk davalarına bakmakta olan avukatın görevleri ve yapacağı işlemlerden farklılık göstermektedir. Ceza avukatı, ağır ceza avukatı mağdur vekilliğini üstlenebileceği gibi sanık, şüpheli vekilliğini de üstlenebilecektir. Savunma hakkı kutsaldır. Avukat, savunma hakkının kutsal olduğu ilkesinden hareketle savunmaya ihtiyacı olan tarafın savunmasını ayırt etmeden gerçekleştirecektir.

Ceza davaları neticesinde gerçekleştirilen yargılama sonucunda kişinin hürriyetin yoksun kalma durumu söz konusu olabileceğinden avukatlık hizmeti alınması son derece önemlidir. Ceza avukatı, ağır ceza avukatı kişi özgürlüğünü ilgilendiren alanda hizmet etmektedir.

Ceza hukuku kapsamında gerçekleştirilen yargılama sonucunda, kişinin hürriyetinden yoksun kalması söz konusu olabileceği gibi mağdur vekilliğinin üstlenildiği dosyalarında sanığın gerekli cezayı alması için gerekli mücadelenin de verilmesi gerekmektedir. Mağdur vekilliğinin üstlenildiği ağır ceza dosyalarında, ağır ceza avukatı mağdurun yaşamış olduğu davaya konu olayın veya olayların ayrıntılı anlatımını sağlayarak olaya ilişkin gerekli hususların mahkemeye uygun şekilde aktarımını gerçekleştirilecektir. Her ne kadar sanık vekilliği önemli ise de mağdurun haklarının savunulması ve sanığın işlemiş olduğu fiilin mağdur tarafında ne denli sarsıcı ve kötü sonuçlarının olduğunun mahkemeye aktarımı da önemlidir. Dolayısıyla mağdurun da kendisini vekil ile temsil ettirmesi büyük önem arz etmektedir.

Diğer yandan ağır ceza dosyalarında ya da ceza dosyalarında tahkikat aşamasının bitmesi ile sanığın hürriyetinden yoksun bırakılması söz konusu olabilmektedir. Yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz üzere savunma hakkı kutsaldır. Dolayısıyla sanığın da savunma hakkı vardır.

Ceza hukuku soruşturma evresi ve kovuşturma evresi olarak ikiye ayrılmaktadır. Hem soruşturma evresinde hem de kovuşturma evresinde avukat ile temsil edilmek son derce önemlidir. Avukat, olayın meydana geliş biçimine müdahale edemez. Fakat haklarınızın koruyucusudur. Ve bunu üstlenmiş olduğu görev ile gerçekleştirecektir.

Soruşturma evresinin amacı kovuşturma evresini hazırlamaktır. Soruşturma evresinde en önemli unsur delillerdir. Dolayısıyla, soruşturma evresinde delillerin ele geçirilmesi, bunların kaybolmasının önlenmesi ve kovuşturmaya kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Soruşturma sonucunda her zaman olay kovuşturma evresine taşınmaz. Soruşturma sonucunda mevcut delillerin yetersizliği ya da mevcut delillerle suçun gerçekleşmediği sonucuna varılması, kısaca toplanan deliller ile iddiaların asılsız olduğu kanaatine varılmış ise dosya kovuşturma evresine intikal etmeyecek yani mahkemeye taşınmayacaktır.

Hukuki Destek Alın!

Sorularınızı veya taleplerinizi iletin.

Soruşturma organlarının işlendiği iddia edilen suça ilişkin gerekli işlemleri başlatabilmesi için öncelikle suçtan haberdar olmaları gereklidir. Suçun öğrenilmesi ihbar yoluyla olabileceği gibi şikayet yoluyla da öğrenilebilir. İhbar ve şikayet yolu haricinde suç re’sen de öğrenilebilir. Örneğin; suçun kolluk kuvveti önünde işlenmesi gibi.

Suçun öğrenilmesi ile soruşturma aşaması başlar. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere kovuşturma evresinde maddi gerçeği bulmaya hizmet edecek gerekli delilleri toplamaktır. Söz konusu deliller mağdur-sanık-tanık ifadeleri olabileceği gibi, suç aleti, suçun işlendiği yere ilişkin kamera kayıtları, ilgili hastane raporları vb. Olabilmektedir. Suçun niteliğine göre deliller çeşitlenmektedir. Soruşturma evresi gizlidir.

Soruşturma evresi, savcının düzenlediği iddianame ile son bulur. Soruşturma evresi sonucunda ceza davası açılıp açılmayacağı savcının düzenlemiş olduğu iddianame ile anlaşılacaktır. Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianame, soruşturma aşamasının son aşamasıdır. Soruşturma aşamasında toplanan deliller, iddianamenin sonucunu az çok belirleyecektir. Düzenlenen iddianame ile kamu davası açılıp açılmayacağı belirlenecektir. Savcı, iddianamede KYOK (kovuşturmaya yer olmadığı kararı) vermiş ise, kamu davası açılmayacaktır. Diğer bir deyişle savcı, toplanan deliller çerçevesinde suçun oluşmadığı kanaatindeyse KYOK kararı verilecek dolayısıyla kamu davası açılmayacaktır. Soruşturma evresi sonucunda savcı, toplanan deliller sonucunda suç işlendiği kanaatine varmış ise kamu davası açılmasına karar verecektir.

Kamu davasının açılması ile yargılama aşamasına geçilecektir. Soruşturma aşamasında avukat ile temsil edilmenin öneminden bahsetmiş idik. Kovuşturma aşamasında ise bir avukat ile temsil edilmenin önemi daha da artmaktadır. Soruşturma evresinde toplanan deliller, tutanaklar kovuşturma aşamasında incelenecektir. Hakim, her ne kadar savcı tarafından düzenlenen iddianame ile bağlı olmasa da, savcı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında hazırlanan evraklar, toplanan deliller ve değerlendirmelerini ayrıntılı olarak inceleyecektir. Fakat belirtmiş olduğumuz gibi hakim savcının düzenlemiş olduğu iddianame ile bağlı değildir.

Yargılama aşamasında hakim tarafından incelenecek öncelikli koşullar, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, şahsi cezasızlık hallerin var olup olmadığıdır. Kovuşturma evresi sonucunda sanığın ceza alıp almayacağı, ceza alacak ise ne oranda ceza alacağı belli olacaktır.

Ceza hukuku, yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir kamu hukuku dalıdır. Özel hukuk alanlarından farklı olarak soruşturma evresi sonucunda dava açılıp açılmayacağı kişilerin tasarrufunda değildir. Bu husus ceza hukukunun kamusallığından kaynaklanmaktadır.

Ceza hukuku alanında ilgilendiğimiz alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

“Gülnur Hanım Konya avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti alırken tercih edilmesi gereken avukatlar arasında ilk sıralarda gelmektedir”
Muhammed Ali Etci

Ceza avukatı, tüm ceza mahkemelerindeki dava çeşitleri ile ilgilenecektir. Suç tiplerine, verilecek olan cezanın ağırlığına göre hangi ceza mahkemesinde yargılanacağı hususunun belirleyicisi olacaktır.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davalarında suç tipleri şu şekilde sıralanabilir;

Konya Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Mahkemesi, öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlarla ilgilenen mahkemelerdir. Konya Ağır Ceza Avukatı, aşağıda belirtilen suçlarla ilgilenmekle birlikte vekalet ilişkisin kurulması ile birlikte hem soruşturma evresinde hem de kovuşturma evresinde gerekli işlemleri titizlikle yürütür.

Bir suçun ağır ceza mahkemesi alanına girmesinde suçun ağırlığı ve öngörülen ceza miktarı önem arz etmektedir. Ağır ceza mahkemesi kapsamına girmeyen suçlar, asliye ceza mahkemesi alanına girecektir. Sanığın 18 yaşından küçük olduğu durumlarda ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi görevli olacaktır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve üst sınırı 10 yıldan fazla ceza öngörülen tüm suçlar ağır ceza mahkemesince yargılanacaktır. Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlar şu şekilde sıralanabilir;

Konya Ceza Avukatı Hangi İşlemleri Yapar?

Ceza yargılaması sonucunda kişinin hürriyetinden yoksun kalma ihtimali gündeme geleceğinden bir vekil ile temsil edilmesi büyük önem arz ettiği gibi vekil seçimi de önemlidir. Soruşturma ve kovuşturma aramasında sizi gereği gibi temsil edecek, gerekli işlemleri yürütecek, dosya incelenmesinde, tanık ifadelerinde, karakol ifadesinde dahi mesleğini gereği gibi yerine getirecek bir vekil ile temsil edilmeniz önemlidir.

Konya Ceza Avukatı olarak size sunabileceğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır;

Konya Ceza Avukatı olarak soruşturma evresinden kovuşturma evresi sonucunda istinaf ve temyiz kanun yollarının tüketilmesine kadar sizi gereği gibi temsil etmeye hazırız. İletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Haklarınızı konuşalım, haklarınızı savunalım.

Çalışma Alanları

Bültene Abone Olun!